AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Keskkonnapoliitika

 
 

ASi Narvacity Elektrijaamad põhitegevus on põlevkivist elektri- ja soojusenergia tootmine Balti ja Eesti elektrijaama territooriumidel.

Peale põhitegevuse hõlmab ASi Narvacity Elektrijaamad keskkonnajuhtimissüsteemi rakendusala järgmisi valdkondi:

  • kütuse käitlemine;
  • põlevkivituha käitlemine;
  • põlevkivituha korduskasutus e. müük;
  • Balti elektrijaama reservi- ja tippkoormuse katlamajas maagaasist ja põlevkiviõlist soojusenergia tootmine;

Oma tegevuses juhindub AS Narvacity Elektrijaamad järgmistest keskkonnakaitselistest põhimõtetest:

järgime Estonia Energia AS-i kiirlaenraha.ee keskkonnapoliitikat.

rakendame standardi EVS-EN ISO 14001:2005 nõuetele vastavat keskkonnajuhtimissüsteemi ning kohustume seda pidevalt täiustama;

ressursside võimalikult säästlik kasutamine;

jälgime oma tegevuste mõju keskkonnale ning püüame oma tegevuses võimalikke kahjulikke mõjusid pigem ennetada kui tegeleda hiljem nende likvideerimisega;

rakendame järk-järgult parimat võimalikku tehnikat, et:

  • vähendada põlevkivi põletamisel tekkivate saasteainete emissiooni;
  • vähendada kütuse erikulu soojuse ja elektri tootmiseks;
  • vähendada tootmisjääkidena tekkiva põlevkivituha kahjulikku mõju keskkonnale.

pürgime negatiivse keskkonnamõju pidevale vähendamisele igal oma tegevusalal;

teadvustame oma töötajatele ning töövõtjatele keskkonnaalaseid nõudeid ning nõuame nende täitmist AS-is Narva Elektrijaamad.

meie miinimumnõudeks on kõigi keskkonnakaitseliste seaduste, direktiivide ja lepete järgimine.

informeerime kõiki asjast huvitatuid oma tegevuse keskkonnamõjudest.
AS Narvacity Elektrijaamad keskkonnapoliitika on avalik ja kättesaadav kõigile huvitatutele.

  Eesti elektrijaam
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt