AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

Personalipoliitika

 
 

Ettevõtte personalipoliitika on 10 jaotisse grupeeritud arengusuutlikud põhimõisted ja -väärtused, millest lähtuvalt toimub töö inimestega.

AS-s Narvacity Elektrijaamad on personalitöö küsimustes kasutusel ühtsed lähenemised ja ühtne poliitika, mille eesmärgiks on, luua inimestele soodne töökeskkond ettevõtte kõigis tootmisüksustes, kus oma töötajate tegevuse kaudu viiakse järjekindlalt organisatsiooni strateegiat ja eesmärke ning toetatakse tööandja mainet.

Me saavutame seatud eesmärgid arvestades organisatsiooni püsiväärtusi ning püüame alati tegutseda mõttekaaslaste ühise meeskonna parimas vaimus. Jätkuvalt arenev töötaja on ASi Narvacity Elektrijaamad peamine väärtus.

1. Uute töötajate otsimisel hindame nende arenguvõimet

Uue töötaja valikul arvestame tema võimalusi laiemalt kui seda hetkel eeldab konkreetne ametikoht ning hindame tema potentsiaali. Enne kui kutsutud inimene on tööle võetud, räägime talle vastava ametikoha ülesannetest ja esitatavatest nõuetest.

Peame oluliseks töötaja kiiremat kohanemist uue tööga Kiirlaen, tagame kõigile uutele töötajatele toetuse ettevõtte strateegia, äritegevuse, kultuuri ja protseduuridega tutvumisel ning vajadusel ka koolituse ning juhtkonna ja töökaaslaste abi.

Jätkuva pikaajalise arengu oluliseks tagatiseks on meie arvates haritud töötajate arvu pidev kasv ja koostöösuhted haridusasutustega. Selleks on meil kujunenud heaks traditsiooniks tingimuste loomine üliõpilastele, kes teevad meie juures praktikat oma erialale sobivates valdkondades.

2. Hindame töösuhete stabiilsust

Meie eesmärk on luua ja arendada pikaajalisi töösuhteid töötajatega.

Võimaluse korral täidetakse meil vakantsed ametikohad sisekonkursi alusel edendamaks töötajaid seespool ettevõtet.

Selleks et pakkuda oma töötajatele karjäärivõimalusi ning väärtustada nende teadmiste ja kogemuste pikaajalist kasutamist AS-s Narvacity Elektrijaamad, eelistame vakantsete ametikohtade täitmist sisekonkursside alusel.

3. Töötaja arengut suunab tema vahetu juht

Hindame kõrgelt meeskonnatööd ja õiglasi juhtimisotsuseid. Oleme veendunud, et kõigi tasemete juhid on professionaalid, kes valdavad ja kasutavad nii protsesside kui ka inimeste juhtimise meetodeid. Juht areneb pidevalt ise ning võtab aktiivselt osa oma alluvate arendamisest. Töötaja arendamine on töötaja ja tööandja ühine kohustus.

4. Me anname tehtule hinnangu

Esimene samm pideva positiivse arengu suunas on jätkuvalt anda töötajale ja saada temalt tagasisidet nii sellest, mis on juba tehtud, kui ka sellest mida saab teha paremini. Hinnanguid tuleb teha ausalt ja õiglaselt ning seda nii professionaalse tegevuse tulemuste kui töötajate kompetentsuse ja käitumise suhtes. Iga ebaõnnestumine väärib parandamisvõimalust ja iga saavutus väärib tunnustust.

5. Arenguvestlus annab igaühele motivatsiooni

üheks oluliseks lüliks ettevõtte ja töötajate arengu protsessis on arenguvestlused, mille ülesanne on tagada töötajate eesmärkide ühendamine ettevõtte omadega, andes hinnangut tehtule ning seades eesmärke ja plaane tulevikuks. Arenguvestlus on juhi ja töötaja ühine vastutus.

AS Narvacity Elektrijaamad kannab hoolt, et kõik töötajad saaksid informatsiooni ja vajalikke oskusi protsessi tulemuslikuks läbiviimiseks.

6. Soodustame töötajate iseõppimist

AS Narvacity Elektrijaamad loob mitmekülgseid koolitusvõimalusi nii ettevõttesiseseks kui tasuliseks koolituseks ning teeb koolitusalase informatsiooni igaühele kättesaadavaks. Samuti toetab AS Narvacity Elektrijaamad iseõppimist, luues vastavaid distantsõppe võimalusi ja ostes vastavaid vahendeid (raamatud, tarkvara) töötajate ühiskasutusse.

AS Narvacity Elektrijaamad julgustab ja toetab töötajaid jätkama oma pooleliolevat haridusteed töötajatele õppepuhkuse, õppelaenude, paindlikuma töögraafiku jms. võimaldamise teel.

7. Meid ühendab koosõpe

Meie arvates on töötajate teadmiste, oskuste ja kompetentsuse taseme tõus jätkuva edu oluline tegur ning seetõttu investeerib AS Narvacity Elektrijaamad järjekindlalt vastavate võimaluste loomisse säilimaks ja suurendamaks oma töötajate konkurentsivõimet. Töötaja arendamine on töötaja ja ettevõtte ühine kohustus.

Personali koolituse ja arendamise protsessis lähtume kõigepealt ametikoha nõuetest tingitud vajadustest.

AS Narvacity Elektrijaamad toetab struktuuriüksuste vahelist koostööd ühiste õppeprogrammide väljatöötamisel ja ühiste kursuste korraldamisel eesmärgiga levitada kollektiivis oskusteavet ja kogemusi ning optimeerida õppekulusid.

8. Heale töötajale vääriline tasu

Töö tasustamise praktika aitab värvata, säilitada ja motiveerida nõuetekohaselt kõrge tasemega töötajaskonda. Töö tasustamise printsiibid ja korrad on seaduslikud, üksteisega sobivad ja kõigile töötajatele avalikud.

9. Hoolitseme töötajate tervise ja vaimse rahu smsraha eest

AS Narvacity Elektrijaamad hoolitseb oma töötajate tervise eest. Me tegeleme töötajate töövõimetuse ennetamisega, luues neile ohutuid ja ametikoha iseloomule vastavaid töötingimusi ning pakkudes kaasaegsete tööruumide ja –vahenditega. Me toetame töötajate tervislikku eluviisi.

Soodustuste rakendamisel lähtume põhimõttest, et toetatakse tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist (haridus, koolitus jms), tervise ja töövõime ülalhoidmist (tervisediagnostika, spordiklubi jm) ja tähtsate sotsiaalsete rollide täitmist (lapsepuhkus).

10. Arendame vanu ja loome uusi traditsioone

Me väärtustame kollektiivi ühtsust ning võtame osa korraldatavatest spordi- ja kultuuriüritustest. Oleme tänulikud meie ettevõttest pensionile läinud inimestele ning pakume neile jätkuvat toetust.

 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt