AS Narvacity Elektrijaamad

English Russian
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt
 

ÜF Projekt

 
 
Ühtekuuluvusfondi projekti nimi:Narva tuhavälja nr. 2 sulgemine
Euroopa Komisjoni rahastamisotsuse nr.:2002/EE/16/P/PE/010
Abikõlblikkuse alguskuupäev18.12.2002
Abikõlblikkuse lõppkuupäev31.12.2008
Ühtekuuluvusfondi toetuse määr:84%
Projekti kogumaksumus:6 971 512 eurot
Tellija:AS Narvacity Elektrijaamad
Töövõtja (projekteerimis- ja ehitustööd):Konsortsium AS ASPI ja AS Eesti ESM
Insener (projekteerimise– ja ehitustööde järelevalve:Konsortsium C&E Consulting and Engineering GmbH (Saksamaa), Wisutec GmbH (Saksamaa), Pöyry Entec AS (Eesti) ja Net Systems OÜ (Eesti)

Projekti üldeesmärgid:

1. Euroopa Liidu Nõukogu 1999. a 26. aprilli direktiivi 1999/31/ EÜ prügilate kohta nõuete täitmine.

2. Ida-Virumaa keskkonnateenistuse otsuse 19. detsember 2001 Balti Elektrijaama tuhavälja nr.2 sulgemisest täitmine.

3. Eesti Vabariigi keskkonnaalase seadusandluse nõuete täitmine.

4. Jäätmekäitlussüsteemi vastavusse viimine Euroopa Liidu seadusandlusega ja liikmesmaades rakendatavate heade tavadega.

Projekti Sinulaen spetsiifilised eesmärgid:

1. Kõrvaldada aluselise vee avariilise väljavoolu oht tuhaväljalt loodusesse tugevate vihmade ajal.

2. Lõpetada tuha transpordiks kasutatava aluselise vee väljavool tuhaväljalt looduslikesse veekogudesse.

3. Pinna- ja põhjavee saastamise peatamine.

4. Lenduva tuha levimise vältimine.

Projekti sisu:

1. Balti Elektrijaama tuhavälja Nr.2 sulgemine ja maastikukujundus (haljastamine)

  • haljastatava ala suurus ca. 318,4 ha

2. Uue tööstusjäätmete prügila I etapi rajamine tuhavälja kirdeosas

  • prügila pindala ca. 20 ha, mahutavus ca. 630,000 m3 jäätmeid

3. Tuhavälja settetiigi (“Rohelise järve”) ümberkujundamine märgalaks.

  • Märgala pindala ca. 47 ha

4. Neutraliseerimisjaama rajamine

  • Pumbajaam – 60 m2, Neutraliseerimismahuti – 40 m3, happemahutid – 3x50 m3 ja vee- ning happetorustikud

5. Juurdepääsuteed

  • ühendustee Balti-Eesti Elektrijaamade tee ja neutraliseerimisjaama vahel pikkusega 1950m
  • ühendustee neutraliseerimisjaama ja prügila vahel pikkusega 504 m

6. Veeseirekaevud

  • 12 uue veeseirekaevu rajamine lisaks olemasolevale 12-le. Kahe pH- mõõdiku paigaldamine “Rohelisse järve”

Projekti edenemine:

1. Leping projekteerimise– ja ehitustööde teostamiseks konsortsiumiga AS ASPI ja AS Eesti ESM sõlmiti 17. jaanuaril 2005.

2. Leping projekteerimise– ja ehitustööde järelevalveks konsortsiumiga C&E Consulting and Engineering GmbH (Saksamaa), Wisutec GmbH (Saksamaa), Pöyry Entec AS (Eesti) ja Net Systems OÜ (Eesti) sõlmimiti15. detsembril 2004.

3. Lepinguliste töödega alustati1 veebruaril 2005.

4. Neutraliseerimisjaam valmis (kasutusluba väljastati) 9. oktoobril 2006.

5. Uus tööstusjäätmete prügila I etapi ehitustööd koos prügila juurdepääsuteega lõpetati 2007. a novembris. Käesoleval ajal toimub prügila II etapi projekteerimine eraldi projekti raames

6. Neutraliseerimisjaama juurdepääsu tee valmis (kasutusluba väljastati) 11. veebruaril 2008.

7. Uute veeseirekaevude rajamine lõpetati 2006. a mais ning vastav aruanne kiideti heaks Eesti Geoloogiakeskuse poolt ning rajatud veeseirekaevud lülitati keskkonnaseire kavva 2006. a augustis.

8. Tuhavälja sulgemistöödest oli 2008. a I kvartali lõpuks teostatud ca. 66% ja sealhulgas maastikukujundustöödest ca. 26%. Vastavalt kehtivale ajagraafikule on sulgemis- ja maastikukujundustööd kavandatud lõpetada 2008. a juuli lõpuks.

9. Tuhavälja settetiigi (“Rohelise järve”) ümberkujundamine märgalaks realiseerub veetaseme alandamisel kõrgusmärgini +27,00 m. Vastavalt kehtivale ajagraafikule on need tööd kavandatud lõpetada 2008. a mai lõpuks.

10. Kogu projekti kavandatud lõppkuupäev on 31. august 2008.

Pildigalerii

 
 
  Firmast | Struktuur | Poliitika | Tooted | Majandustulemused | Tule tööle | Kiirlaenud | Sinulaen.ee | ÜF Projekt